A Bunch of Fun of Enjoying Gambling Online by Playing Lottery